Tulevaisuus tulee vääjäämättä ja sydän on oikean kentän hallussa – lue kielentutkijan kommentit puolueiden sloganeista

Riikka Nissi analysoi kielentutkijana sloganeita teksteinä, jotka ovat täynnä kielellisiä valintoja. Ne kertovat ympäröivästä yhteiskunnasta ja samalla vaikuttavat siihen. Riina Sydänmaanlakka

Riina Sydänmaanlakka

Surkkari pyysi Jyväskylän yliopistossa työskentelevältä soveltavan kielitieteen yliopistonlehtori Riikka Nissiltä pika-analyyseja puolueiden valtakunnallisista iskulauseista ja vaalisloganeista: miten ne esimerkiksi ohjailevat äänestäjiä ja määrittelevät puolueita?

Vihreät: Huomenna Suomi on vihreä

”Tässä on vaalisloganille tyypilliset määrittely- ja ohjailufunktiot, eli tavoitteet, jotka liittyvät tulevaisuuteen. Sloganissa luokitellaan Suomea ja pyritään ohjaamaan sen muotoutumista tietynlaiseksi.

Jos tämä olisi tehty toisenlaisella rakenteella, esimerkiksi ”Me teemme Suomesta vihreän”, toimija olisi näkyvillä. Tämä taas nostaisi esiin mahdollisuuden neuvotella tai kiistellä siitä, miten toimija voi onnistua. Nyt vihreä tulevaisuus vaikuttaa vaan tulevan vääjäämättä. Vihreä on tässä tietysti tulkinnanvarainen. Sen voi ymmärtää ympäristöarvoihin tai poliittiseen kenttään liittyvänä.”

Perussuomalaiset: Äänestä Suomi takaisin / Asiat tärkeysjärjestykseen

”Slogan määrittelee ja ohjailee. ”Takaisin” viittaa toisenlaiseen aikaan tai paikkaan ja asettaa sen vastakkain nykyhetken kanssa. Myös ”Asiat tärkeysjärjestykseen” -slogan toimii vastakkainasettelun varassa viitatessaan epäsuorasti toisten ”vääriin” järjestyksiin.

Äänestä Suomi takaisin -sloganissa tulevaisuus on äänestäjien aktiivisen toiminnan tulos. Slogan on voimakkaasti toimintaan kutsuva tai jopa velvoittava. Aina kun käskemme tai kehotamme, siihen liittyy mielikuva luvasta antaa käsky. Näin slogan rakentaa myös kuvaa, että äänestäjä on tällaisen määräysvallan alla.”

Keskusta: Se Kotimainen

”Tässä määrittely on selvästi esillä, ja kyse on ensisijaisesti puolueen itsensä määrittelystä. Kotimainen on kategorisoiva adjektiivi: sen voi tulkita ilmaisevan keskustan kaikkein pysyvintä tai olennaisinta olemusta.

Kiinnostavaa tässä on ”se”-pronomini. Kun ”se” laitetaan kotimainen-sanan eteen, se tuo ilmaisuun tunnistettavuuden tai ainutkertaisuuden merkityksen ja vetoaa yhteiseen tietoon: kuten me kaikki tiedämme, asia on näin. Slogan voi olla myös epäsuora viittaus johonkin toiseen kielenkäyttötilanteeseen: tässä tapauksessa ehkä toisen puolueen itsemäärittelyyn kotimaisena. Sloganissa ikään kuin asetetaan keskusta takaisin varsinaiselle kotimaisuuden paikalle.”

Kokoomus: Sydän on oikealla

”Kokoomuksen slogan on herättänyt somessa huumoria, koska jos ”oikealla” ilmaisee paikkaa tai tilaa, tämä ei oikein vastaa lukijan kokemusta fyysisestä todellisuudesta. Oikealla voi ilmaista myös omistajuutta, ja sloganin voi tietysti ymmärtää niin, että sydän, joka viitannee tässä hyvyyteen tai hyvään tahtoon, on oikean kentän hallussa.

Joissakin yhteyksissä slogania käytetään myös muodossa ”Siksi sydän on oikealla”. Tämä nostaa esiin syy-yhteyden, mutta kertoo vain seurauksen, ei syytä. Näin se saadaan toimimaan suurelle määrälle ihmisiä, sillä kukin voi löytää siihen itselleen sopivan syyn.”

SDP: Pidetään huolta kunnasta, kunta pitää huolta meistä

”Sloganiksi silmiinpistävän pitkä: tässähän on peräti kaksi verbillistä lausetta, joiden välille hahmottuu yhteys. Jää kuitenkin auki, onko jälkimmäisessä kyse esimerkiksi tavoitteesta vai perustelusta: sloganissa käytetty passiivi ”pidetään” häivyttää sen, kuka on huolenpitäjänä. Slogan sisältää muutakin monimerkityksisyyttä. ”Kunta”-ilmaus koostaa usealle toimijalle ikään kuin yhden äänen: kuntahan ei itsessään tee mitään, vaan sen eri toimijat ja yksilöt. Pronomini ”meistä” taas rakentaa jonkinlaista sisäryhmää.

Vasemmistoliitto: Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille

”Tässä pronomini ”kaikki” ilmaisee, että sloganissa sanottu pätee koko joukkoon. Sinänsä yksinkertaiselta vaikuttava väitelause sisältää kaikuja muista kielenkäyttötilanteista, sillä siinä on mukana olettamus, että joku on jossain väittänyt toisin. Slogan tarkoituksellisesti aktivoi tämän toisen väitteen ja asettuu sitä vastaan. Näin se määrittelee oman puolueen lisäksi myös muita puolueita viittaamalla niiden oletettuihin sanomisiin ja näkemyksiin.”

Kristillisdemokraatit: Koko maa mukana

”Tässä luodaan ”koko”-sanan avulla mielikuva yhteisestä toiminnasta, jossa mukana ovat ihan kaikki. Sloganissa toimitaan yhdessä. Mukana-sanaa voi kuitenkin tulkita kahdella eri tavalla: koko maa on mukana yhteisessä toiminnassa ja rakentamassa tulevaisuutta tai koko maa on kristillisdemokraattien mukana. Slogan jättää auki, missä ja kenen kanssa ollaan mukana.”

Kommentoi