Kalat vaeltavat lähivuosina Tourujoessa; aluehallintovirasto myönsi viime viikolla luvan joen kunnostukselle

Tourujoen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan nytkähti eteenpäin helmikuussa. Yleissuunnitelma joen kunnostuksesta valmistui syksyllä 2018. Yleissuunnitelman pohjalta tehty rakennussuunnitelma hyväksyttiin tämän vuoden helmikuussa. Lisäksi Aluehallintovirasto myönsi 19.3. luvan Tourujoen kunnostukselle.

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelma oli nähtävillä viime vuoden joulukuussa. Helmikuussa tehtyyn hyväksymispäätökseen ei tullut määräaikaan mennessä oikaisuvaatimuksia.

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelmasta jätettiin kahdeksan muistutusta. Muistutuksia jätettiin muun muassa pohja-aukollisesta padosta sekä melonnan ja pyöräilyn olosuhteista.

Muistutuksissa esitettiin myös vaihtoehtoista suunnitelmaratkaisua.

Tourujoen kunnostusalue alkaa Kankaan asuntoalueelta ja päättyy Palokkajärvelle. Asuntoalueen vastarannalla oleva luonnonsuojelualue eli Tourujoen laakso jää nykyiseen tilaansa.

Kankaalla koski rakennetaan kohtaan, jossa joki ei ole aikaisemmin luonnostaan virrannut.

Kunnostusratkaisun muotoutumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa haastavat maaperäolosuhteet, tilan ahtaus ja tulevan kosken jyrkkyys, suojellut rakennukset sekä maankäyttöratkaisut Kankaalla.

Alueella on runsaasti olemassa olevaa ja suunniteltua kunnallistekniikkaa, jotka rajoittavat kosken rakentamiseen käytettävää tilaa. Lisäksi maaston korkeuserot vaikuttavat ratkaisumahdollisuuksiin.

Rakentamisvaihe tulee viemään 2–3 vuotta. Kustannusarvio on noin 6,45 miljoonaa euroa, ja se sisältää alueen kunnallistekniikkaan liittyvät työt.

Jyväskylän kaupungin viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen kertoo, että Tourujoki on ollut vaelluskalojen kulkureitti.

– Joki on kiertänyt vähän pidemmän matkan nykyiseen verrattuna. Nykyisin siellä on tehdasrakennukset ja kerrostalot, joten sinne jokea ei voi enää palauttaa. Kun kaupunginvaltuusto käsitteli yleissuunnitelmaa, silloin jo määriteltiin, että joki pitää kunnostaa nykyiselle paikalle tulvakanavien viereen, Toikkanen sanoo.

Hän jatkaa, että kaupunkilaisia on ehkä vähän hämmentänyt, mitä on yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu.

– Yleissuunnittelussa tutkitaan eri vaihtoehdot ja päädytään johonkin vaihtoehtoon. Kun yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, sen pohjalta laaditaan tarkempi rakennussuunnitelma, Jarmo Toikkanen selventää suunnitteluprosessia.

Kunnostus lähtee voimalaitoksesta ylöspäin. Jokeen tulee koskiosuus ja Kankaankadun silta uusitaan. Lisäksi yläkanavan viereen tulee uusi jokiuoma.

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, jossa nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla.

– Rakennussuunnitelmassa on mukana myös uusittava silta, joka on Kankaan entisen tehtaan alueella olevan valkoisen talon kohdalla. Vanha silta on pakko uusia. Uusi silta ylettää uuden koskiuoman ylitse ja sillasta tulee vähän nykyistä pidempi, Jarmo Toikkanen sanoo.

Hän jatkaa, että rakennusurakan kilpailutus vie useamman kuukauden. Parhaassa tapauksessa työt päästään aloittamaan aikaisintaan syksyllä.

Jos vesiluvasta valitetaan, töiden aloitus menee pidemmälle.

Toikkanen arvelee töiden alkavan Tourujoen yläpäästä, johon pitäisi tehdä pohjapato. Sillä turvataan nykyinen veden korkeus Palokkajärvessä.

– Maankaivuutöitä on mahdollista tehdä heti alussa useammassa paikassa. Kilpailutukseen liittyen on tehty jo aiemmin markkinakartoitus ja järjestetty markkinavuoropuhelu potentiaalisille urakoitsijoille, Jarmo Toikkanen kertoo.